Ons gloednieuwe presentatieboek al gezien?

Boek bekijken
Home Verkoopsvoorwaarden

Verkoops-voorwaarden

 1. Deze factuur is betaalbaar te Kortrijk, indien niet anders vermeld.
 2. Voor alle geschillen is de rechtbank te Kortrijk bevoegd.
 3. Behoudens anders schriftelijke overeenkomst tussen de partijen, worden alle overeenkomsten, gesloten tussen koper en verkoper, geacht gesloten te zijn onder de voorwaarden, hierna vermeld.
 4. Alle klachten dienen gegrond en behoorlijk opgegeven te worden en moeten binnen acht dagen na factuurdatum per aangetekende brief aan ons toegezonden worden.
 5. Indien niet anders vermeld, is deze factuur betaalbaar binnen 30 dagen zonder korting. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, wordt, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, het factuurbedrag verhoogd met een rente van 9,5 % per jaar vanaf de vervaldag met een minimum van 24,79 EUR.
 6. De factuurvoorwaarden worden als aanvaard beschouwd bij gebrek aan schriftelijk protest binnen acht dagen.
 7. Tenzij schriftelijk anders bedongen, worden onze leveringstermijnen slechts gegeven bij wijze van inlichting. De koper kan zich daarop niet beroepen om schadevergoeding te bekomen. Vertraging in de levering kan het vernietigen van de bestelling niet rechtvaardigen.
 8. Wij behouden ons het recht voor, verbintenissen op te schorten of er een einde aan te maken in geval van overmacht van welke aard ook.
 9. Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige redenen wordt, na vergeefse ingebrekestelling, het schuldsaldo verhoogd met 9,5 % met een minimum van 49,58 EUR en een maximum van 1859,20 EUR, bij wijze van conventioneel strafbeding, zonder dit bedrag de toepassing van art. 1244 B.W. belet.
 10. Het niet naleven door onze klant of koper van zijn verplichtingen, of welke verandering ook in zijn toestand, machtigt ons, zonder aanmaning of andere formaliteiten, elk lopend contract te verbreken zonder hiervoor enige vergoeding verschuldigd te zijn; hierdoor verzaken wij nochtans niet aan het recht op schadeloosstelling voor het ons berokkende nadeel.
 11. De juridische eigendom van de geleverde artikelen en producten zal slechts naar de koper overgaan op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs en bijhorigheden aan de verkoper. Dit uitdrukkelijk eigendomsvoorbehoud veroorlooft evenwel de koper niet de bestelling te vernietigen, mogelijkheid welke alleen de verkoper is geboden. Bijgevolg, in geval van wanbetaling, kan de verkoper, voor zover de geleverde goederen, al dan niet volledig fysisch in de lokalen van de koper verblijven, de wederafstand ervan vorderen bij aangetekende postbrief met ontvangstmelding, onmiddellijk gevolgd door de wegname van de goederen door zijn zorgen, zonder andere formaliteiten of gerechtsakten.

  Anderzijds zal de koper, alhoewel hij nog niet de juridische eigenaar van de goederen is, er de enige bewaarder van zijn vanaf het ogenblik van hun effectieve levering en dit zowel t.o.v. de verkoper als t.o.v. derden. Hij draagt er de gehele verantwoordelijkheid voor en zal derhalve geen enkele oorzaak of reden kunnen inroepen om de volledige betaling van de levering, volgens de overeengekomen prijs te vertragen of te schorsen
 12. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt of, indien de bestelling meerdere goederen omvat die afzonderlijk worden geleverd, 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit krijgt.

  Indien u gebruik wilt maken van dit wettelijk recht op herroeping/retour, dient u ons daarvan binnen genoemde termijn van 14 dagen in kennis te stellen. De herroeping kunt u sturen via e-mail naar info@impress.be , of door middel van een brief naar Im Press BV., Doornikserijksweg 1A , 8510 Bellegem (Belgium). Geef in elk geval duidelijk aan welk(e) product(en) u wilt terugsturen. Nadat u ons in kennis heeft gesteld van de herroeping, dient u de betrokken producten onverwijld en in elk geval binnen 14 dagen terug te sturen.

  Bij correcte herroeping en retourzending dragen wij onverwijld en uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping zorg voor terugbetaling. Terugbetaling zal echter pas plaatsvinden nadat wij de betrokken producten terug hebben ontvangen, dan wel door u afdoende is aangetoond dat de producten zijn teruggezonden. Wij betalen de door u betaalde kooppijs terug, en, indien een geleverde bestelling in haar geheel wordt teruggezonden, de verzendkosten (op basis van de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering). Ingeval slechts een deel van een bestelling wordt teruggezonden, worden de verzendkosten niet terugbetaald. Bijkomende kosten tengevolge van een door u gekozen duurdere verzendmethode dan de aangeboden goedkoopste standaardlevering, worden nimmer terugbetaald. Terugbetaling vindt plaats op dezelfde wijze als waarop u de betaling heeft gedaan. Met uw toestemming kan ook een andere betaalmethode gebruikt worden voor de terugbetaling. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.
 13. De verkoper houdt zich het recht voor de huidige algemene verkoopsvoorwaarden, zonder voorafgaande verwittiging, te allen tijde te wijzigen.
 14. Garantie: De consument beschikt over de wettelijke garantie. Gebreken dienen zo snel mogelijk gemeld te worden, ten laatste binnen de 2 maanden na vaststelling ervan.
 15. Herroepingsrecht: de directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De cosument beschikt niet over een herroepingsrecht voor: de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specieke persoon bestemd zijn.
signalisatie gravures stempels contact
We maken gebruik van cookies. Door deze website te blijven gebruiken gaat u hiermee akkoord.
Akkoord Meer over onze cookies